Skip to main content
Back
Professor Robert Sutter
曾任職美國政府33年,多年擔任參議院外國和國家安全事務研究的羅伯特.薩特教授(Professor Robert Sutter)剖析美國內部對華政策的不同陣營的思維和角色。